VERKKOLASKUT.FI KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

I SÄHKÖINEN ASIOINTI

1. Soveltamisala ja ja ehtoihin sitoutuminen

1.1 Sähköinen asiointi Verkkolaskut.fi-palvelussa ja ehtoihin sitoutuminen

Näitä ehtoja sovelletaan yhteisö- ja yritysasiakkaiden (jatkossa asiakas) ja näiden edustajien sähköiseen asiointiin Maventa:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden (jatkossa palveluntarjoaja) puhelin- ja verkkopalvelussa (jatkossa Verkkolaskut.fi-palvelu), jossa asiakas ottaa yhteyttä Verkkolaskut.fi-palveluun.

Verkkolaskut.fi-palvelussa
i) palveluntarjoaja tarjoaa tietoa verkkolaskutuksesta sekä Maventan tuotteista ja palveluista (jatkossa finanssipalvelu)
ii) asiakas voi nähdä tietoja finanssipalveluista, käyttää niitä ja sopia uusista finanssipalveluista

Näitä ehtoja sovelletaan soveltuvin osin myös palveluntarjoajan henkilökohtaiseen puhelinpalveluun, jossa palveluntarjoaja tunnisteita koskevan ehtokohdan 5.2.2. mukaisesti ottaa yhteyttä asiakkaaseen.

Maventan ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden tiedot ilmoitetaan yhtiön www-sivustolla.
Asiakas sitoutuu näihin ehtoihin
i) käyttämällä Verkkolaskut.fi-palvelua ilman palvelun hyväksymiä tunnisteita (jatkossa tunniste) esim. selaamalla Verkkolaskut.fi-palvelun julkisia sivustoja
ii) sopimalla verkkolaskutunnuksista tai
iii) käyttämällä Verkkolaskut.fi-palvelua muulla palveluntarjoajan hyväksymällä tunnisteella ensimmäistä kertaa sähköiseen asiointiin
iv) yksinomaan palveluntarjoajan www-sivustolla sovelletaan näitä ehtoja ja www-sivustolla tarjottavia finanssipalvelukohtaisia ehtoja ja
v) tunnisteiden käyttöä edellyttävässä Verkkolaskut.fi-palvelussa sovelletaan asiointisopimusta, näitä ehtoja ja finanssipalvelukohtaisia ehtoja.

1.2. Kohdemaa

Verkkolaskut.fi-palvelu on suunnattu ja tarkoitettu käytettäväksi Suomen markkinoilla suomalaisille tai Suomessa asuville palvelun käyttäjille. Riippumatta siitä, mistä maasta Verkkolaskut.fi-palvelua käytetään, Verkkolaskut.fi-palveluun sovelletaan Suomen lakia.

1.3. Verkkolaskut.fi-palvelun ehtojen toissijaisuus ja eri kieliversioiden tulkintajärjestys

Verkkolaskut.fi-palvelussa tarjottavaan tai käytettävään finanssipalveluun sovelletaan ensisijaisesti Maventa-palvelukohtaisia ehtoja. Toissijaisesti finanssipalveluun sovelletaan tämän sopimuksen ehtoja. Mikäli näiden ehtojen eri kieliversiot ovat keskenään ristiriidassa, viime kädessä sovelletaan Maventa verkkopalvelun sopimuksen ehtoja.

2. Verkkolaskut.fi-palvelun käytön edellytykset

Palveluntarjoajan www-sivustolla on ilmoitettu
i) Verkkolaskut.fi-palvelun käytön edellyttämät tekniset vähimmäisvaatimukset sekä tietoa asioinnin turvallisuudesta.
ii) Asiakas voi käyttää Verkkolaskut.fi-palvelua ilman tunnistetta, ellei palvelun yhteydessä ole toisin ilmoitettu. Tunnisteen käyttöä edellyttävää Verkkolaskut.fi-palvelua voi käyttää palveluntarjoajan hyväksymällä tunnisteella. Eräiden Verkkolaskut.fi-palveluiden käyttö voi edellyttää muulla kuin tunnisteella tapahtuvaa rekisteröitymistä.

3. Palveluvalikoima

3.1. Verkkolaskut.fi-palvelussa esitetty tieto

Asiakas voi Verkkolaskut.fi-palvelussa saada yleisluontoista palveluntarjoajaa koskevaa ja finanssipalveluihin liittyvää tietoa ja/tai yksittäistä finanssipalvelua erityisesti koskevaa tietoa.

Yleisluontoinen tieto esitetään ”sellaisena kuin se on” eikä tällaista tietoa voida pitää palveluntarjoajaa sitovana tarjouksena, kehotuksena, sitoumuksena tai muuna velvoittavana ilmaisuna, ellei erikseen ole toisin nimenomaan ilmoitettu.

Yksittäistä finanssipalvelua koskeva tieto, ilmoitukset ja mainokset eivät ole sitovia tarjouksia vaan ainoastaan kehotuksia tarjousten tekemiseen, ellei erikseen ole toisin nimenomaan ilmoitettu.

3.2. Finanssipalvelut, jotka edellyttävät tunnisteen käyttöä

Mikäli Verkkolaskut.fi- tai finanssipalvelu edellyttää, että asiakas tunnistetaan sähköisesti ja/tai finanssipalvelua koskeva toimeksianto, sopimus tai muu viesti allekirjoitetaan sähköisesti, asiakkaan tulee käyttää palveluntarjoajan hyväksymiä tunnisteita (jatkossa tunniste). Tunnisteisiin sovelletaan tunnisteita koskevia ehtoja II Tunnisteet, jotka ovat osa sähköisen asioinnin ehtoja.

Asiakas voi tunnisteiden käyttöä edellyttävässä Verkkolaskut.fi-palvelussa
i) nähdä tiedot käytössään jo olevista finanssipalveluista
ii) käyttää niitä finanssipalveluja, joista hän on ennen Verkkolaskut.fi-palvelun käyttöä sopinut palveluntarjoajan kanssa ja/tai
iii) sopia niistä finanssipalveluista, joita palveluntarjoaja tarjoaa hankittavaksi Verkkolaskut.fi-palvelussa, esim. tekemällä hakemuksia ja sopimuksia sekä antamalla toimeksiantoja edellyttäen, että nämä finanssipalvelut ovat nähtävissä ja käytettävissä asiakkaan valitseman päätelaitteen välityksellä esimerkiksi tietokoneella, matkapuhelimella, wap-puhelimella, digitaalisella televisiolla tai muulla päätelaitteella.

Verkkolaskut.fi-palvelussa ilmoitetaan finanssipalvelusta sopimisen yhteydessä se yhtiö, joka tuottaa finanssipalvelun ja vastaa siitä. Tämä yhtiö vastaa siitä, että asiakkaan tunnisteillaan Verkkolaskut.fi-palvelussa antamat finanssipalvelua koskevat toimeksiannot tai tehdyt sopimukset toteutetaan huolellisesti sovitussa ajassa ja asiakas saa käyttöönsä ne finanssipalvelut, joista hän on Verkkolaskut.fi-palvelussa sopinut.

Asiakas vastaa tunnisteellaan tehdyistä hakemuksista, toimeksiannoista, sopimuksista ja muista viesteistä. Ellei finanssipalvelukohtaisesti ole toisin sovittu, hakemus, toimeksianto tai sopimus on lopullinen ja peruuttamaton, kun Verkkolaskut.fi-palvelu tai puhelinpalvelun toimihenkilö on ilmoittanut sen tulleen hyväksytyksi.

3.3. Kolmannen osapuolen palvelut

Palveluntarjoaja voi Verkkolaskut.fi-palveluun sisältyvän linkin välityksellä tarjota pääsyn kolmannen osapuolen www-sivustolle tai Verkkolaskut.fi-palvelussa tarjota ja välittää kolmannen osapuolen tuottamia tuotteita, palveluita ja tietoja.

4. Immateriaalioikeudet

Verkkolaskut.fi-palvelun ja siellä tarjottavan tai käytettävän finanssipalvelun, Verkkolaskut.fi-palveluun liittyvän tekstin, kuvan, äänen, ulkoasun tai muun sisällön sekä Verkkolaskut.fi-palvelussa tarjottavien ja käytettävien finanssipalveluiden nimien ja tunnusmerkkien (jatkossa aineisto) omistusoikeus, tekijänoikeus, tavaramerkki- ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat palveluntarjoajalle, ellei Verkkolaskut.fi-palvelussa ole nimenomaan ilmoitettu näiden oikeuksien kuuluvan kolmannelle osapuolelle.

Palveluntarjoajan Verkkolaskut.fi-palvelua ja siellä esitettyä aineistoa saa katsella, selata ja tallentaa asiakkaan päätelaitteelle sekä tulostaa osia siitä asiakkaan omaa, henkilökohtaista ei-kaupallista yksityiskäyttöä varten. Aineiston kopiointi, tallentaminen tai muu toistaminen, muokkaaminen, muuntelu, siirtäminen, luovuttaminen, muu hyväksikäyttäminen tai hyödyntäminen edes osittain ilman palveluntarjoajan ennalta antamaa kirjallista lupaa on kielletty.

Asiakkaalla, tiedotusvälineillä tai kolmansilla osapuolilla ei ole oikeutta lainata tai julkisesti levittää palveluntarjoajan aineistoa tai sen osaa ilman palveluntarjoajan ennalta antamaa kirjallista lupaa. Mikäli palveluntarjoaja antaa luvan aineiston lainaamiseen ja/tai julkiseen levittämiseen, aineistoa saa käyttää vain lain, viranomaisohjeiden ja hyvän tavan mukaisessa asiallisessa asiayhteydessä. Tahon, joka on saanut palveluntarjoajalta kirjallisen luvan lainata tai julkisesti levittää osia Verkkolaskut.fi-palvelusta tai sen aineistosta, on ilmoitettava lainatun aineiston lähteen olevan Maventa.

5. Tiedot sopimuskumppanista

5.1. Tietojen ilmoitusvelvollisuus

Rekisteröintiä tai tunnisteen käyttöä edellyttävässä Verkkolaskut.fi-palvelussa palveluntarjoaja ja asiakas (jatkossa osapuolet) ovat velvollisia antamaan toiselle osapuolelle itsestään riittävät yksilöinti- ja yhteystiedot, kuten nimensä, henkilö- tai muun yksilöintitunnuksensa, osoitteensa ja puhelinnumeronsa ja ilmoittamaan viipymättä toiselle osapuolelle uudet yksilöinti- ja yhteystiedot, jos ne muuttuvat. Osapuolet vastaavat antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Asiakas ja/tai asiakkaan edustaja ovat velvollisia ilmoittamaan palveluntarjoajalle viipymättä, mikäli asiakkaan ja/tai edustajan olosuhteet tai edellytykset käyttää Verkkolaskut.fi-palvelua muuttuvat kuoleman, edunvalvonnan, edustusvallan lakkaamisen tai muun vastaavan syyn vuoksi.

5.2. Verkkolaskut.fi-palvelussa tehtyjen toimien todentaminen ja kiistämättömyys

Palveluntarjoaja tallentaa ja arkistoi sähköisesti tiedot
i) asioinnista Verkkolaskut.fi-palvelussa
ii) tunnisteen käytöstä ja tunnisteen voimassaolon tarkistamisesta ja
iii) Verkkolaskut.fi-palvelun välityksellä annetuista toimeksiannoista, tehdyistä sopimuksista ja lähetetyistä viesteistä.

Yhtiö, joka tuottaa finanssipalvelun, voi tallentaa ja arkistoida sähköisesti Verkkolaskut.fi-palvelussa tehdyt finanssipalveluaan koskevat sopimukset.

Asiakkaalla on oikeus erillisestä pyynnöstä saada tieto häntä koskevista tallennetuista tiedoista ja jäljennös sähköisesti arkistoidusta sopimuksesta. Palveluntarjoaja veloittaa niistä palveluhinnaston mukaiset maksut ja palkkiot.

Palveluntarjoajalla on oikeus nauhoittaa asiakkaan kanssa käytävät puhelinkeskustelut tästä erikseen ilmoittamatta.

5.3. Verkkolaskut.fi-palvelun asiakas- ja asiointitietojen käyttäminen

Palveluntarjoajalla on oikeus
i) kerätä ja tallentaa tunnisteen käyttötiedot, asiointitiedot ja tiedot sähköisesti tehdyistä sopimuksista ja
ii) käsitellä näitä tietoja ja luovuttaa niitä kolmannelle osapuolelle, mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksen, se on suoraan lain nojalla sallittu tai palveluntarjoaja on siihen lain tai viranomaismääräyksen nojalla velvollinen. Muutoin palveluntarjoaja ei luovuta näitä tietoja kolmannelle osa-puolelle

Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää puhelutallenteita toimeksiannon todentamisessa, asiakaspalvelun kehittämisessä ja riskienhallinnallisissa tarkoituksissa sekä todisteina mahdollisten riitaisuuksien ratkaisemisessa. Palveluntarjoajalla on oikeus tallentaa asiakkaan käyttämän tietokoneen tietoja, kuten käyttöjärjestelmä-, selain- ja ohjelmisto -versiotietoja kehittääkseen uusia tietoturvaratkaisuja. Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa varmennepalvelua käyttävälle kolmannelle osapuolelle yksittäisen tapahtuman todistelua varten tunnisteiden jakelun yhteydessä tallennetut asiakkaan tunnistamisasiakirjan tiedot.

5.4. Sähköinen suoramarkkinointi

Palveluntarjoaja voi lähettää asiakkaalle Verkkolaskut.fi-palvelun välityksellä automaattisia sähköisiä suoramarkkinointiviestejä, jos asiakas on antanut siihen nimenomaisen suostumuksen.

6. Vastuu sähköisestä asioinnista Verkkolaskut.fi-palvelussa

6.1. Finanssipalvelun ehdot ja ominaisuudet

Verkkolaskut.fi-palvelun välityksellä tarjottavat ja käytettävät finanssipalvelut
i) voivat palveluvalikoimaltaan ja -ominaisuuksiltaan poiketa muilla palveluteillä ja päätelaitteilla tarjottavista ja käytettävistä palveluista
ii) ovat maksullisia, ellei toisin ole palvelukohtaisesti sovittu. Palveluntarjoaja veloittaa asiakkaalta maksullisista palveluista palvelukohtaisten sopimusten mukaiset maksut ja palkkiot.

Asiakas on selonottovelvollinen Verkkolaskut.fi-palveluun ja sen välityksellä tarjottavaan tai käytettävään finanssipalveluun liittyvistä sopimusehdoista, palvelun ominaisuuksista ja käyttöohjeista. Palveluntarjoaja vastaa siitä, että olennaiset sopimusehdot ja viittaukset vakioehtoihin ovat riittävän selvästi havaittavissa ja saatavissa, kuten tallennettavissa ja tulostettavissa. Palveluntarjoaja vastaa Verkkolaskut.fi-palvelussa esitetyistä asiakkaan kannalta olennaisista finanssipalvelun yksilöityjä erityisominaisuuksia koskevista tiedoista, kuten hintatiedoista.

6.2. Vastuu laitteista, ohjelmista, järjestelmistä tai niiden käytöstä

Asiakas vastaa siitä, että hänellä on Verkkolaskut.fi-palvelun käytön edellyttämät laitteet, ohjelmat ja järjestelmät, kuten puhelin-, tietojenkäsittely-, pääte- ja selainlaitteet, -liittymät ja -yhteydet sekä tietoturvan kannalta tarpeelliset laitteet ja ohjelmat. Palveluntarjoaja ei takaa, että Verkkolaskut.fi-palvelua voi käyttää asiakkaan laitteilla, ohjelmilla ja järjestelmillä tai liittymillä. Verkkopalveluntarjoajan käyttö edellyttää, että asiakkaan tai käyttäjän tietokone täyttää esimerkiksi selaimeen tai ohjelmistoihin liittyvät Palveluntarjoajan asettamat tekniset vaatimukset. Palveluntarjoaja ei vastaa mahdollisista teknisistä ongelmista tai vahingoista, jotka johtuvat siitä, että asiakkaan tai käyttäjän tietokone ei vastaa näitä vaatimuksia tai niistä aiheutuu teknisiä ongelmia. Osapuolet vastaavat laitteidensa, ohjelmiensa, järjestelmiensä sekä tarvittavien tietoliikenneyhteyksien hankkimisesta, käytöstä ja huollosta, ohjelmisto- ja tietoturvapäivityksistä ja näihin liittyvistä kuluista ja kustannuksista. Osapuolet vastaavat siitä, että Verkkolaskut.fi-palveluun käytettävistä laitteista, ohjelmista, järjestelmistä tai yhteyksistä taikka näiden käytöstä ei aiheudu vahinkoa, häiriötä tai muuta haittaa osapuolille tai sivullisille. Palveluntarjoaja ei vastaa asiakkaalle yleisessä tietoverkossa tai asiakkaan omistamassa, hallitsemassa tai sopimuksen nojalla käyttämässä tietoverkossa tiedon häviämisen tai muuttumisen aiheuttamista vahingoista.

6.3. Viestin lähettäjän vastuu ja määräajat

6.3.1. Viestin lähettäminen, saapuminen ja tiedoksisaantihetki

Verkkolaskut.fi-palvelussa esitetyn tarjouksen, vastauksen, ilmoituksen tai muun viestin lähettäminen ja saapuminen vastaanottajalle on lähettäjän vastuulla.

Mikäli viesti on lähetetty tai toimeksianto on annettu asiakkaan pyynnön mukaisella tavalla ilman tunnisteita, viestin lähettäminen ja saapuminen on asiakkaan vastuulla.

Verkkolaskut.fi-palvelun välityksellä lähetetyn viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle, kun vastaanottajalla on mahdollisuus ottaa viestistä kokonaisuudessaan luettavassa muodossa selkoa, viimeistään kuitenkin seitsemäntenä (7) päivänä sen lähettämisestä. Puhelimessa suullisesti ilmaistu viesti saapuu vastaanottajalle kuitenkin keskusteluhetkellä. Postitse lähetetyn viestin katsotaan saapuneen viestin vastaanottajalle viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä sen lähettämisestä osapuolen ilmoittamaan tai väestörekisteristä taikka yritys- ja yhteisöasiakkaiden osalta muusta viranomaisen ylläpitämästä rekisteristä saatuun osoitteeseen.

Vastaanottajan katsotaan saaneen tiedon viestistä kun viesti on edellä mainitulla tavalla saapunut.

6.3.2. Viestin muuttuminen

Jos Verkkolaskut.fi-palvelun välityksellä lähetetty viesti lähettäjästä johtuvasta syystä saa erehdyksessä toisen sisällön kuin mitä lähettäjä oli tarkoittanut, viesti sitoo lähettäjää, ellei virhe ole niin ilmeinen, että viestin vastaanottajan olisi pitänyt se havaita. Jos viestin sisältö muuttuu teknisestä laitteen, ohjelman tai järjestelmän virheestä, vastuu virheestä on sillä, jonka kontrollipiirissä laite, ohjelma tai järjestelmä on. Palveluntarjoajan kontrollipiirillä tarkoitetaan palveluntarjoajan tietojärjestelmien uloimman palomuurin sisäpuolista laiteympäristöä.

6.3.3. Määräajan alkaminen

Jos tarjoukseen, vastaukseen, ilmoitukseen tai muuhun viestiin on asetettu määräaika, puhelimessa suullisesti asioidessa määräaika alkaa heti ja muutoin Verkkolaskut.fi-palvelussa siitä hetkestä lukien, kun viesti on lähetetty lähettäjän kontrollipiirissä olevasta laitteesta, ohjelmasta tai järjestelmästä, ellei toisin ole sovittu. Postitse lähetettyyn viestiin liittyvä määräaika alkaa tiedoksisaantihetkestä.

6.4. Asiakasviestintä

Palveluntarjoajalla on oikeus toimittaa ilman asiakkaan suostumusta Verkkolaskut.fi-palveluun ja sen välityksellä tarjottavaan tai käytettävään finanssipalveluun liittyvät tiedotteet, tarjoukset, vastaukset, ilmoitukset ja muut palveluntarjoaja- ja vakuutussalaisuuden piirissä olevat viestit asiakkaalle verkkopalveluntarjoajan viestijärjestelmään.

Palveluntarjoaja voi toimittaa asiakkaalle tekstiviestinä asiakkaan palveluntarjoajalle ilmoittamaan matkapuhelinnumeroon palveluntarjoaja- tai vakuutussalaisuuden alaista tietoa vain, jos asiakas on tehnyt tästä palveluntarjoajan kanssa finanssipalvelukohtaisen sopimuksen.

6.5. Palvelun käytön rajoittaminen tai keskeyttäminen

6.5.1. Suunnitellut käyttökatkokset sekä huolto- ja korjaustoimenpiteet

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää
i) muu kuin tunnisteiden käyttöä edellyttävä maksuton Verkkolaskut.fi-palvelu rajoituksitta
ii) tunnisteiden käyttöä edellyttävä Verkkolaskut.fi-palvelu tai sen välityksellä tarjottava tai käytettävä finanssipalvelu, mikäli kyseessä on Verkkolaskut.fi-palvelun tai finanssipalvelun normaali huolto- tai korjaustoimenpide tai
iii) muu etukäteen tiedossa ollut suunniteltu käyttökatkos, josta palveluntarjoaja on etukäteen ilmoittanut asiakkaille Verkkolaskut.fi-palvelun välityksellä.

6.5.2. Tietoturvallisuusuhasta tai teknisestä syystä johtuva palvelun keskeyttäminen

Palveluntarjoajalla on oikeus asiakkaan suojelemiseksi Verkkolaskut.fi-palvelun käyttöä vaarantavalta tietoturvauhalta muuttaa Verkkolaskut.fi-palvelun käytön edellyttämiä laite-, ohjelma- ja/tai välinevaa-timuksia muuttaa asiakkaan turvatasoa tai sulkea asiakkaan tunnisteet hidastaa Verkkolaskut.fi-palvelun kautta annettua toimeksiantoa tai keskeyttää Verkkolaskut.fi-palvelu tai sen välityksellä tarjottavan tai käytettävän finanssipalvelun käyttö. Palveluntarjoajalla on oikeus seuraamuksitta estää asiakkaalta Verkkolaskut.fi-palvelu tai sen välityksellä tarjottavan tai käytettävän finanssipalvelun käyttö, jos asiakkaan käyttämät laitteet, ohjelmat, järjestelmät tai tietoliikenneyhteydet aiheuttavat vahinkoa, häiriötä tai muutoin vaarantavat Verkkolaskut.fi-palvelun turvallisuutta tai toimintaa.

6.6. Asiakkaan käyttäytymisestä johtuva palvelun keskeyttäminen

Palveluntarjoajalla on oikeus estää palvelutunnusten tai muiden palveluntarjoajan hyväksymien tunnisteiden käyttö, mikäli tunnisteet ovat olleet pitkään käyttämättä. Palveluntarjoajalla on oikeus välittömästi keskeyttää Verkkolaskut.fi-palvelun ja sen välityksellä tarjottavan tai käytettävän finanssipalvelun käyttö, jos asiakas ei noudata Verkkolaskut.fi-palvelun ehtoja, käyttöohjeita tai Verkkolaskut.fi-palvelun välityksellä tarjottavan tai käytettävän finanssipalvelun ehtoja tai käyttöohjeita tai palveluntarjoajalla on perusteltu syy epäillä, että Verkkolaskut.fi-palvelua tai sen välityksellä tarjottavaa tai käytettävää finanssipalvelua käytetään lainvastaiseen toimintaan, hyvän tavan vastaisesti tai tavalla, joka saattaa aiheuttaa vahinkoa asiakkaalle, palveluntarjoajalle, kolmannelle osapuolelle tai sivulliselle. Jos asiakas käyttää Verkkolaskut.fi-palvelua tai sen välityksellä tarjottavaa tai käytettävää finanssipalvelua objektiivisesti arvioiden sen tarkoituksen vastaisesti väärin ottamalla palveluun toistuvasti yhteyttä, lähettämällä palveluun tai sen kautta toistuvasti viestejä tai toimimalla muulla vastaavalla tavalla siten, että asiakkaan toiminnasta aiheutuu vahinkoa, haittaa tai häiriötä palveluntarjoajalle, kolmannelle osapuolelle tai sivulliselle, palveluntarjoajalla on oikeus välittömästi estää Verkkolaskut.fi-palvelun ja sen välityksellä tarjottavan tai käytettävän finanssipalvelun käyttö lopettaa väärinkäyttäjän asiakkuussuhde ja saada täysimääräinen korvaus palvelun väärinkäyttäjältä kaikesta aiheutuneesta välittömästä ja välillisestä vahingosta.

6.7. Toimeksiantoa varten annetut tiedot, toimeksiannon keskeyttäminen tai tekemättä jättäminen

Palveluntarjoaja toteuttaa asiakkaan antamat toimeksiannot asiakkaan antamilla tiedoilla. Asiakas vastaa toimeksiannossa olevien tietojen oikeellisuudesta. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen täydentämään puutteellista tai virheellistä toimeksiantoa.

Jos toimeksianto on annettu puutteellisin tai selvästi havaittavasti virheellisin tiedoin tai toimeksianto on muusta asiakkaasta johtuvasta syystä soveltumaton Verkkolaskut.fi-palvelun kautta toteutettavaksi tai välitettäväksi, palveluntarjoaja voi keskeyttää toimeksiannon tai jättää sen tekemättä.

Palveluntarjoajalla on oikeus jättää Verkkolaskut.fi-palvelussa annettu toimeksianto tekemättä, jos
i) asiakas ei noudata näitä ehtoja, Verkkolaskut.fi-palvelun välityksellä hankkimansa tai käyttämänsä finanssipalvelun ehtoja tai
i)palveluntarjoajalla on perusteltu syy epäillä, että Verkkolaskut.fi-palvelua tai finanssipalvelua käytetään lainvastaiseen toimintaan tai tavalla, joka saattaa aiheuttaa vahinkoa asiakkaalle, palveluntarjoajalle, kolmannelle osapuolelle tai sivulliselle.

Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta ilmoittaa asiakkaalle, jos toimeksianto keskeytyy tai jää tekemättä edellä mainitun syyn vuoksi.

6.8. Vastuu virheestä ja vahingosta

6.8.1. Huomautukset

Asiakkaan pitää tehdä Verkkolaskut.fi-palvelua koskevat huomautukset palveluntarjoajalle Verkkolaskut.fi-palvelun välityksellä viipymättä, viimeistään kuitenkin yhden (1) kuukauden kuluttua siitä, kun asiakas on havainnut tai hänen olisi pitänyt havaita huomautuksen peruste. Verkkolaskut.fi-palvelun välityksellä tarjottavaa finanssipalvelua koskevat huomautukset pitää tehdä kyseisten finanssipalvelukohtaisten ehtojen mukaisesti suoraan sille yhtiölle, joka tuottaa finanssipalvelun.

6.8.2. Virheellisistä tiedoista johtuva vahinko

6.8.2.1 Verkkolaskut.fi-palvelussa esitetty tieto

Verkkolaskut.fi-palvelussa esitetään yleisluontoista tietoa ”sellaisena kuin se on”, minkä vuoksi palveluntarjoaja ei vastaa mahdollisista yleisluontoisen tiedon aiheuttamista vahingoista. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Verkkolaskut.fi-palvelussa esitettävän tiedon tai aineiston soveltuvuudesta finanssipalveluiden hankintaan, käyttöön tai tiedon soveltuvuudesta johonkin erityiseen tarkoitukseen. Palveluntarjoaja ei vastaa vahingosta, joka johtuu siitä, että asiakas on ryhtynyt tai jättänyt ryhtymättä johonkin toimeen Verkkolaskut.fi-palvelussa esitetyn tiedon nojalla.

6.8.2.2. Asiakkaan palveluntarjoajalle antama tieto

Palveluntarjoaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu siitä, että asiakkaan antamissa yksilöinti-, yhteys- tai toimeksiantoa koskevissa tiedoissa on virheitä tai puutteita.

6.8.3. Vastuu viestinnästä avoimessa tietoverkossa

Palveluntarjoaja ei vastaa
i) asiakkaan palveluntarjoajalle lähettämänsä viestin eheydestä eikä muuttumattomuudesta, jos viesti on lähetetty tai toimeksianto on annettu ilman palveluntarjoajan hyväksymiä tunnisteita
ii) avoimessa tietoverkossa lähetetyistä viesteistä aiheutuneista vahingoista
iii) siitä, jos viesti on lähetetty ilman tunnisteita ja näin annettu hakemus jää hyväksymättä, toimeksianto jää toteutumatta tai sopimus jää tekemättä

Palveluntarjoaja ei vastaa asiakkaalle vahingosta, joka johtuu siitä, että asiakkaalla ei ole käytössään tietoturvan kannalta tarpeellisia laitteita ja ohjelmia. Kuvaukset kulloinkin vallitsevan uhkaympäristön edellyttämistä tarpeellisista laitteista ja ohjelmista on ilmoitettu Viestintäviraston www-sivustolla.

6.8.4. Verkkolaskut.fi-palvelun käytettävyys

Palveluntarjoaja vastaa kirjallisen palvelutasosopimuksen tehneille asiakkaille vain välittömistä vahingoista, jotka aiheutuvat asiakkaalle siitä, että tunnisteen käyttöä edellyttävä Verkkolaskut.fi-palvelu ei ole asiakkaan käytettävissä, käyttökatkos johtuu palveluntarjoajan kontrollipiirissä olevasta muusta kuin normaalista huolto- tms. Toimenpiteestä, palveluntarjoaja ei ole etukäteen ilmoittanut Verkkolaskut.fi-palvelussa käyttökatkoksesta, asiakkaalla ei ole Verkkolaskut.fi-palvelua korvaavia muita palveluteitä kohtuudella käytettävissään ja asiakkaalle aiheutuu todellisia matka- ja palvelumaksukuluja korvaavan palvelutien käyttämisestä asiassa, joka ei olisi sietänyt viivytystä. Muita vahinkoja palveluntarjoaja ei ole velvollinen korvaamaan. Palveluntarjoajalla on oikeus seuraamuksitta estää yksittäisen päätelaitteen tai finanssipalvelun käyttö, jos Verkkolaskut.fi-palveluun tältä osin sovellettavan lain tai viranomaismääräyksen tulkinta on muuttunut siten, että finanssipalvelun tarjoaminen saattaa aiheuttaa palveluntarjoajalle ennakoimattoman vahingon, luottotappio- tai vakavaraisuusriskin yksittäistapauksessa Verkkolaskut.fi-palvelun käyttö, jos asiakas on muuttanut pois Suomesta tai asiakkaan kotipaikka on muualla kuin Suomessa ja kohdemaasta johtuu palveluntarjoajalle alkuperäisen sopimuksen tarkoituksen vastaisia oikeudellisia riskejä.

6.8.5. Välillinen vahinko

Palveluntarjoaja ei vastaa välillisestä vahingosta, kuten tulon tai ansion menetyksestä, korkotappiosta, saamatta jääneestä tuotosta, liiketoiminnan vähentymisestä tai keskeytymisestä, asiakkaan ja kolmannen osapuolen välisestä sopimuksesta tai sellaisen toteutumatta jäämisestä taikka muista kolmannen osapuolen asiakkaalle esittämistä vaatimuksista.

6.8.6. Ylivoimainen este

Osapuolet eivät vastaa vahingosta, joka johtuu osapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta ylivoimaisesta esteestä, kuten yleisen sähkö-, kaapeli-, tai tietoliikenneverkon häiriöstä tai käyttökatkoksesta taikka muusta sellaisesta näihin tilanteisiin rinnastuvasta syystä, joka kohtuuttomasti vaikeuttaa osapuolten toimintaa ja johon osapuoli ei voi vaikuttaa.

6.8.7. Asiakkaan ja kolmannen osapuolen välinen sopimus

Pelkkä linkkiyhteys kolmannen osapuolen www-sivustolle ei muodosta esittelijä- eikä asiamiessuhdetta palveluntarjoajan ja kolmannen osapuolen välille eikä palveluntarjoaja miltään osin ota kantaa tai vastaa kolmannen osapuolen www-sivustosta ja siellä tarjottavista tiedoista, tuotteista tai palveluista.

Verkkolaskut.fi-palvelun kautta tarjottaviin tai välitettäviin kolmannen osapuolen palveluihin sovelletaan yksinomaan asiakkaan ja kolmannen osapuolen välisen sopimuksen ehtoja. Palveluntarjoaja ei ole osapuolena asiakkaan ja kolmannen osapuolen välisessä sopimuksessa eikä vastaa siitä, siihen liittyvistä velvollisuuksista, virheistä tai viivästyksistä. Palveluntarjoaja ei miltään osin takaa kolmannen osapuolen, jonka palveluita tarjotaan tai välitetään Verkkolaskut.fi-palvelussa tai joka on linkkiyhteydessä Verkkolaskut.fi-palveluun, maksukykyä tai palvelun ominaisuuksia.

6.8.8 Kolmannen osapuolen tuottama tieto ja aineisto

Palveluntarjoaja ei miltään osin vastaa kolmannen osapuolen tuottamasta ja/tai julkaisemasta tiedosta ja aineistosta. Kolmas osapuoli vastaa tuottamastaan ja julkaisemastaan tiedosta, aineistosta, kuten tekstistä, kuvista, äänestä ja aineiston ulkoasusta, sekä siitä, että tällainen tieto ei luokkaa asiakkaan tai muun henkilön yksityisyyttä tai kunniaa ja aineisto ei loukkaa asiakkaan tai kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia.

7. Verkkolaskut.fi- ja finanssipalvelun sekä sopimuksen muuttaminen

7.1. Oikeus muutoksiin

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa
i) tämän sopimuksen ehtoja
ii) Verkkolaskut.fi-palvelun ja Verkkolaskut.fi-palvelun välityksellä tarjottavien jo maksullisten finanssipalveluiden hintoja
iii) Verkkolaskut.fi-palvelun ja finanssipalveluiden käyttöohjeita
iv) Verkkolaskut.fi-palvelun välityksellä tarjottavien finanssipalveluiden palveluvalikoimaa
v) Verkkolaskut.fi-palvelun ja sen välityksellä tarjottavien finanssipalvelujen ulkoasua, sisältöä, saatavuutta ja
vi) Verkkolaskut.fi-palvelun ja sen välityksellä tarjottavien finanssipalvelujen käyttöön tarvittavien laitteiden ja ohjelmien vaatimuksia

ilmoittamatta siitä asiakkaalle etukäteen ottamalla muutettu ehto, hinta, ohje tai palvelu käyttöön ja tarvittaessa julkaisemalla muutos palveluntarjoajan www-sivustolla, ellei kohdasta 7.2 muuta johdu.

7.2. Sopimusehtojen muutosmenettely

Palveluntarjoaja ilmoittaa tämän sopimuksen ehtojen muutoksesta julkaisemalla muutetut ehdot palveluntarjoajan www-sivustolla, jos muutos johtuu lain muutoksesta tai viranomaisten päätöksestä, tai palveluntarjoajan aloitteesta ja muutos ei olennaisesti lisää asiakkaan tämän sopimuksen mukaisia velvollisuuksia tai vähennä hänen oikeuksiaan. Muutos tulee voimaan, kun se on julkaistu palveluntarjoajan www-sivustolla.

Jos muutos ei johdu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä, tehdään palveluntarjoajan aloitteesta ja muutos lisää olennaisesti asiakkaan tämän sopimuksen mukaisia velvollisuuksia tai heikentää olennaisesti hänen oikeuksiaan, palveluntarjoaja ilmoittaa muutoksesta asiakkaalle etukäteen Verkkolaskut.fi-palvelun välityksellä tai postitse. Muutos tulee voimaan ilmoituksen mukaisena ajankohtana, kuitenkin aikaisintaan yhden (1) kuukauden kuluttua ilmoitusta koskevan viestin lähettämisestä asiakkaalle.

Sopimus jatkuu muutetun sisältöisenä, ellei asiakas yhden (1) kuukauden kuluessa muutosilmoituksen lähettämisestä ilmoita palveluntarjoajalle, ettei hän hyväksy muutosta. Jos asiakas ei hyväksy muutosta, osapuolilla on oikeus irtisanoa tämä sopimus. Asiakkaan katsotaan hyväksyneen muutoksen, kun hän on saanut tiedon muutoksesta ja muutoksen voimaantulon jälkeen jatkaa Verkkolaskut.fi-palvelun käyttöä.

8. Sopimuksen voimassaolo, irtisanominen ja purkaminen

8.1. Sopimuksen voimassaolo

Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi

8.2. Irtisanomismenettely

Osapuolilla on oikeus irtisanoa tämä sopimus tunnisteen käyttöä edellyttävän Verkkolaskut.fi-palvelun osalta. Tällöin asiakas voi irtisanoa sopimuksen lakkaamaan välittömästi ilmoittamalla siitä palveluntarjoajalle. Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään yhden (1) kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Irtisanominen tehdään Verkkolaskut.fi-palvelun välityksellä tai postitse.

8.3. Irtisanomisen vaikutus toimeksiantoihin ja sopimuksiin

Palveluntarjoaja hoitaa loppuun ne toimeksiannot, jotka asiakas on antanut tunnisteillaan Verkkolaskut.fi-palvelun välityksellä tämän sopimuksen voimassaoloaikana. Jos palveluntarjoaja on irtisanonut tämän sopimuksen, asiakas vastaa irtisanomisaikana kaikista tähän sopimukseen tai Verkkolaskut.fi-palvelun välityksellä tekemiinsä toimeksiantoihin tai sopimuksiin liittyvistä vastuista ja velvollisuuksista. Irtisanomisen johdosta asiakkaan oikeus käyttää Verkkolaskut.fi-palvelua lak-kaa, kun irtisanomisaika on päättynyt.

8.4. Purkaminen

Palveluntarjoajalla on oikeus purkaa tämä sopimus, jos Verkkolaskut.fi-palvelu tai finanssipalvelu on keskeytetty asiakkaan käyttäytymisestä johtuvasta syystä, kuten väärinkäytöksen vuoksi, tai asiakas muutoin olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja. Purun johdosta sopimus päättyy välittömästi.

9. Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Jos tähän sopimukseen liittyvää erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi neuvotteluteitse, sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajalla on oikeus saattaa asia vireille myös Suomessa sijaitsevan kotipaikkansa käräjäoikeudessa.

II TUNNISTEET

1. Verkkolaskut.fi-palvelussa hyväksytyt tunnisteet

Jos palveluntarjoajan Verkkolaskut.fi-palvelu tai finanssipalvelu edellyttää, että asiakas tunnistetaan sähköisesti ja/tai toimeksianto, sopimus tai muu viesti allekirjoitetaan sähköisesti, asiakkaan tulee käyttää Verkkolaskut.fi-palvelussa palveluntarjoajan hyväksymiä tunnisteita.

2. Soveltamisala

Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin palveluntarjoajan hyväksymiin tunnisteisiin, kuten palvelutunnuksiin. Jos kolmannen osapuolen tuottamaa tunnistetta koskeva sopimus on ristiriidassa tämän sopimuksen ehtojen kanssa, tunnisteen käyttöön Verkkolaskut.fi-palvelussa sovelletaan ensisijaisesti sähköisen asioinnin ehtoja.

3. Palveluntarjoajatunnukset ja muut tunnisteet

Palveluntarjoajatunnuksilla tarkoitetaan henkilökohtaista sähköpostiosoitetta, salasanaa ja/tai kryptografialaitetta. Tunniste voi olla sirulle tai ohjelmistoon tallennettu varmenne. Asiakas voi sopia erikseen matkapuhelintunnistuksesta, jossa asiakas tunnistetaan puhelinliittymän perusteella.

4. Tunnisteista sopiminen

Palveluntarjoajatunnuksista on sovittava henkilökohtaisesti. Tunniste on aina korostetun henkilökohtainen eikä sitä saa missään olosuhteissa luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Tunnisteet postitetaan asiakkaan ilmoittamaan ja palveluntarjoajan viranomaisrekistereistä erikseen vahvistamaan yrityksen postiosoitteeseen.

5. Tunnisteiden käyttö

5.1. Tunnisteilla tapahtuva asiointi Verkkolaskut.fi-palveluissa

Tunnisteilla voi asioida omaan lukuun henkilökohtaisissa asioissa tai yrityksen nimeämänä käyttäjänä.

5.2. Sähköinen tunnistaminen

5.2.1 Sähköinen tunnistaminen, kun asiakas ottaa yhteyttä

Palveluntarjoaja tunnistaa asiakkaan ja asiakas tunnistaa palveluntarjoajan asioidessaan Verkkolaskut.fi-palvelussa palveluntarjoajan hyväksymillä tunnisteilla. Niiden käyttö vastaa asiakkaan tunnistamista perinteisestä henkilöllisyyttä osoittavasta asiakirjasta.

5.2.2 Sähköinen tunnistaminen, kun palveluntarjoaja ottaa yhteyttä

Kun palveluntarjoajan puhelinpalvelu ottaa yhteyttä asiakkaaseen, asiakas tunnistaa palveluntarjoajan soittavasta numerosta ja palveluntarjoajan tavasta toimia. Palveluntarjoaja ei koskaan kysy puhelun aikana palveluntunnusten tietoja. Palveluntarjoaja tunnistaa asiakkaan yhteydenottoa edeltävillä ja puhelun aikana saaduilla tiedoilla. Tiedot vastaavat asiakkaan tunnistamista perinteisestä henkilöllisyyttä osoittavasta asiakirjasta.

5.3. Sähköinen allekirjoittaminen

Asiakas voi tehdä palveluntarjoajatunnuksilla tuote- ja palvelukohtaisia hakemuksia, toimeksiantoja ja sopimuksia, sekä saada näitä koskevaa tietoa. Asiakas hyväksyy ja vahvistaa Verkkolaskut.fi-palveluihin liittyvät toimensa, kuten sopimukset tai toimeksiannot palveluntarjoajan hyväksymillä tunnisteilla. Niiden käyttö vastaa perinteistä asiakkaan omakätistä allekirjoitusta.

5.4 Tunnisteilla tapahtuva asiointi kolmannen osapuolen palvelussa

Palveluntarjoaja tuottaa varmennepalvelua myös kolmansille osapuolille, kuten viranomaisille ja verkkokauppiaille. Asiakas voi käyttää kolmannen osapuolen verkkopalvelussa palveluntarjoajatunnuksia, jos palveluntarjoaja ja kolmas osapuoli ovat sopineet varmennepalvelun käyttöönotosta.

Asiakas sopii tunnisteen käytön oikeusvaikutuksista kolmannen osapuolen verkkopalvelussa kolmannen osapuolen kanssa.

6. Tunnisteiden säilyttäminen

Asiakas sitoutuu säilyttämään palveluntarjoajan hyväksymät tunnisteet niiden käyttöohjeiden mukaan huolellisesti ja siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada niitä tietoonsa tai käyttää niitä. Tunnistetietoja ei koskaan saa antaa suullisesti niitä kysyvälle, ei edes palveluntarjoajalle.

Palvelutunnuksen salasanaa on säilytettävä erillään sähköpostiosoitteesta ja kryptografialaitteesta ja mieluiten vain muistissa. Varmenteen salaisia tunnuslukuja on säilytettävä erillään krytografialaitteesta tai muusta alustasta, johon varmenne on tallennettu.

7. Vastuu tunnisteiden oikeudettomasta käytöstä

7.1. Asiakkaan vastuu tunnisteista

Asiakkaan on aina heti ilmoitettava palveluntarjoajalle, jos
i) palvelutunnukset tai niihin liittyvä salasana
ii) asiakkaan varmenne tai siihen liittyvät salaiset tunnusluvut tai kryptografialaite
iii) pikatunnistuksella varustettu puhelin tai

muu vastaava palveluntarjoajan tunnistetieto, jota voi käyttää väärin, joutuu tai asiakkaalla on syytä epäillä, että ne ovat saattaneet joutua, sivullisen tietoon tai haltuun.

Palveluntarjoajatunnusten katoamisilmoitus on tehtävä palveluntarjoajalle. Asiakkaan vastuu tunnisteen oikeudettomasta käytöstä lakkaa, kun palveluntarjoaja on vastaanottanut edellä mainitun asiakkaan ilmoituksen. Asiakkaan käytettävissä olevat sulkupalveluvaihtoehdot on ilmoitettu palveluntarjoajan tuvallisuutta koskevilla www-sivuilla. Katoamisilmoitusta vastaa myös asiakkaan itsensä Verkkolaskut.fi -palvelussa tekemä palveluntarjoajatunnusten käytön esto. Muiden kuin palveluntarjoajan omien tunnisteiden, kuten henkilökorttilain mukaisen sähköisen henkilökortin osalta, ilmoitus tehdään tunnisteen tai varmenteen käyttöehtojen mukaisesti.

7.2. Palveluntarjoajanvastuu tunnisteista

Palveluntarjoaja vastaa hallussaan olevien tunnistetietojen säilyttämisestä siten, että ne eivät joudu sivullisen tietoon.

8. Tunnisteen voimassaolo

Palveluntarjoajan tunnisteet ovat voimassa tunnistetta koskevan sopimuksen ajan, ellei tunnisteen käyttöä ole estetty asiakkaan pyynnöstä tai palveluntarjoajan toimesta. Palveluntarjoajan tunnisteen voimassaolo lakkaa, jos tunnisteen haltija kuolee ja palveluntarjoaja saa tiedon kuolemasta. Asiakas vastaa kaikista toimeksiannoista ja muista viesteistä, jotka on tehty tai lähetetty asiakkaan tunnisteella tunnistetta koskevan sopimuksen voimassaoloaikana. Jos varmenne on tallennettu henkilökorttilain mukaiseen sähköiseen henkilökorttiin ja asiakas tai viranomainen peruuttaa kortin tai kortin lakisääteinen voimassaoloaika täyttyy, varmenne ja mahdolliset muut sirulle tallennetut palvelusovellukset raukeavat ja niiden käyttö lakkaa heti palveluntarjoajasta riippumattomista syistä.

9. Tunnistetta koskevan sopimuksen irtisanominen ja purkaminen

Asiakas voi irtisanoa palveluntarjoajan tunnistetta koskevan sopimuksen lakkaamaan välittömästi ilmoittamalla siitä palveluntarjoajalle. Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa sopimus yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanominen tehdään Verkkolaskut.fi-palvelun välityksellä tai postitse. Palveluntarjoajalla on oikeus estää tunnisteen käyttö tai purkaa tunnistetta koskeva sopimus, jos asiakas olennaisesti rikkoo sähköisen asioinnin ehtoja tai käyttää väärin finanssipalveluja. Purkamisen johdosta sopimus päättyy välittömästi.

III KÄYTTÖOIKEUDET

1. Valtuutus

Asiakas, luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, voi valtuuttaa luonnollisen henkilön (jatkossa käyttäjä) asioimaan sähköisesti edustajana eri finanssipalveluissa asiakkaan puolesta, nimissä ja vastuulla palveluntarjoajan Verkkolaskut.fi-palvelussa.

Asiakas voi
i) antaa käyttäjälle finanssipalveluihin liittyviä käyttöoikeuksia
ii) muuttaa aiemmin antamiaan käyttöoikeuksia tai
iii) lopettaa käyttöoikeuksia.

Käyttäjä voi käyttää Verkkolaskut.fi-palvelua, kun käyttöoikeussopimus on tehty ja käyttöoikeudet on liitetty käyttäjän palvelutunnuksiin. Käyttäjä voi käyttöoikeuksiensa puitteissa asioida Verkkolaskut.fi-palvelussa, nähdä asiakkaan asiakastietoja ja tehdä finanssipalveluista asiakasta sitovia hakemuksia, toimeksiantoja, sopimuksia ja muita oikeustoimia asiakkaan nimissä.

Palveluntarjoaja päättää,
i) mihin finanssipalveluihin käyttöoikeuksia voidaan liittää
ii) minkälaisia käyttöoikeustasoja eri Verkkolaskut.fi-palveluissa on ja
iii) miten käyttöoikeuksia annetaan, muutetaan ja lopetetaan.

Asiakas vastaa kaikista niistä toimista, joita käyttäjä on tehnyt asiakkaan puolesta palveluntarjoajalle ilmoitettujen käyttöoikeuksiensa rajoissa ja voimassaoloaikana.

Asiakas on velvollinen välittömästi ilmoittamaan palveluntarjoajalle, jos asiakas haluaa lakkauttaa tai muuttaa käyttäjän käyttöoikeuden. Käyttöoikeus lakkaa ja asiakkaan vastuu käyttäjän tekemistä oikeustoimista päättyy, kun asiakas tai käyttäjä on tehnyt asiaa koskevan ilmoituksen palveluntarjoajalle tunnistamista edellyttävässä Verkkolaskut.fi-palvelussa tai kirjallisesti ja palveluntarjoajalla on ollut kohtuullinen aika viedä tieto järjestelmiin. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta ilmoittaa asiakkaalle käyttövaltuuksien lakkaamisesta.

2. Lakiin tai viranomaisen määräykseen perustuva edustus

Käyttäjän oikeus asioida Verkkolaskut.fi-palvelussa asiakkaan puolesta voi perustua myös lakiin tai viranomaisen määräykseen. Tällöin käyttäjä vastaa kaikista niistä toimista, joita käyttäjä on käyttövaltuuksien rajoissa ja voimassaoloaikana edunvalvonnassa olevan asiakkaan puolesta tehnyt sekä siitä, että käyttäjällä on oikeus asioida asiakkaan puolesta. Käyttäjä on velvollinen välittömästi ilmoittamaan palveluntarjoajalle, jos käyttäjän käyttöoikeuden perusteet ovat muuttuneet siten, että käyttäjällä ei enää ole oikeutta edustaa asiakasta. Ilmoitus on tehtävä palveluntarjoajalle tunnistamista edellyttävässä Verkkolaskut.fi-palvelussa tai kirjallisesti.

3. Käyttöoikeuksien liittäminen tunnisteisiin

Ennen kuin käyttäjä voi asioida Verkkolaskut.fi-palvelussa, käyttäjän on hankittava itselleen henkilökohtaiset palvelutunnukset, joihin käyttöoikeudet liitetään. Palveluntarjoaja ei vastaa asiakkaalle eikä käyttäjälle vahingoista, jotka johtuvat siitä, että käyttäjä on käyttänyt tai säilyttänyt tunnisteita huolimattomasti taikka muutoin laiminlyönyt noudattaa Tunnisteita koskevia ehtoja.

IV ASIAKASNEUVONTA JA VALVONTAVIRANOMAISET

Näihin ehtoihin ja Verkkolaskut.fi-palveluun liittyvissä kysymyksissä kannattaa olla yhteydessä palveluntarjoajaan. Asiakas voi antaa asiakaspalautetta tai esittää kysymyksiä jättämällä yhteydenottopyynnön palveluntarjoajan www-sivuilla olevalla lomakkeella tai soittamalla puhelinpalveluun +358 9 231 65 65 4 tai verkkopalveluiden asiakastukeen sähköpostitse support+verkkolaskut.fi@maventa.com. Palveluntarjoajan www-sivuilla on ilmoitettu lain tietoyhteiskunnan palveluista (458/2002) 21 §:n mukainen yhteyspiste yhteydenottoja varten. Jos palveluntarjoaja on asiakkaan mielestä menetellyt näiden ehtojen vastaisesti, asiakkaan on syytä ensi sijassa olla viipymättä yhteydessä palveluntarjoajaan. Asiakas voi olla myös yhteydessä seuraaviin viranomaisiin:

Tietosuojavaltuutetun toimisto (www.tietosuoja.fi) valvoo henkilötietojen käsittelyä ja salassapitosäännösten noudattamista. Postiosoite Albertinkatu 25A, 3.krs, PL 315, 00181 Helsinki. Puhelin 010 366 6700.

Viestintävirasto (www.ficora.fi) seuraa sähköisen viestinnän tietoturvallisuutta sekä sitä, että verkkopalvelut täyttävät sille laissa tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta (458/2002) säädetyt tiedonantovelvollisuudet ja tekniset sekä toiminnalliset vähimmäisvelvoitteet. Postiosoite Itämerenkatu 3 A, PL 313, 00181 Helsinki. Puhelin (09) 69 661.

Tekijänoikeus Verkkolaskut.fi:llä *). Kaikki oikeudet pidätetään. *) Maventa. Postiosoite PO. Box 934, FI-00101 Helsinki, Finland. Puhelin +358 9 231 65 65 1. www.maventa.com. Päivitetty viimeksi 05/2009.

Tietosuojaliite Verkkolaskut.fi -palvelun käyttöoikeussopimukseen

Tämä sopimusliite on oleellinen osa Verkkolaskut.fi -palvelun käyttöoikeussopimusta ja sääntelee siihen liittyvää henkilötietojen käsittelyä seuraavasti:

Henkilötietojen käsittely ja tietoturva

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan itseensä kulloinkin soveltuvaa henkilötietojen suojaa koskevaa lainsäädäntöä, kuten EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, omassa toiminnassaan.

Verkkolaskut.fi käsittelee Asiakkaasta ja jokaisesta Käyttäjästä niitä tietoja, jotka nämä itse ilmoittavat rekisteröityessään, tilausta tehdessään tai Palvelua käyttäessään. Lisäksi Verkkolaskut.fi kerää tietoja Palvelun käytöstä sekä Verkkolaskut.fi ja Asiakkaan välisestä yhteydenpidosta. Osa kerätyistä tiedoista on henkilötietoa. Verkkolaskut.fi rekisterinpitäjänä suorittamaa käsittelyä on kuvattu yksityiskohtaisesti tietosuojaliitteessä, joka löytyy osoitteesta privacy.vismasolutions.com

Toimittajan käsitellessä henkilötietoja Asiakkaan lukuun, sovelletaan käsittelyyn yksinomaan sopimuksentekohetkellä tämän asiakirjan ehtoja.

Määritelmät
Henkilötietojen, erityisten henkilötietoryhmien (esimerkiksi arkaluontoiset henkilötiedot), henkilötietojen käsittelyn, rekisteröidyn henkilön (Rekisteröity), rekisterinpitäjän (Rekisterinpitäjä) ja henkilötietojen käsittelijän (Käsittelijä) määrittely vastaa termien käyttöä ja tulkintaa tietosuojaan liittyvässä lainsäädännössä, mukaan lukien EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa (General Data Protection Regulation, GDPR) 25.5.2018 alkaen.

Asiakas toimii Rekisterinpitäjänä Verkkopalkat.fi -palveluun tallettamiensa tietojensa osalta. Visma Solutions Oy toimii Käsittelijänä ja noudattaa toiminnassaan Visma-konsernin tietosuojaohjeistusta, joka on saatavilla osoitteessa https://www.visma.fi/yksityisyydensuoja/etusivu/, ja jota sovelletaan kaikkiin Visman konserniyhtiöihin.

Sopimusliitteen sisältö

Tämä sopimusliite sääntelee Käsittelijän Rekisterinpitäjän puolesta tekemää henkilötietojen käsittelyä ja määrittelee sen, miten Käsittelijä osaltaan varmistaa yksityisyyden Rekisterinpitäjän ja sen Rekisteröityjen puolesta teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä. Osapuolten tarkoituksena ei ole tässä liitteessä siirtää mitään Rekisterinpitäjän lakisääteisiä velvollisuuksia Käsittelijälle.

Käsittelijän Rekisterinpitäjän puolesta tekemän henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on palvelusopimuksen ja tämän liitteen noudattaminen.

Ristiriitatilanteissa tämä liite on ensisijainen palvelusopimukseen tai osapuolten keskenään solmimiin muihin sopimuksiin nähden. Tämä liite on voimassa niin kauan kuin yksikin henkilötietojen käsittelyä sisältävä osapuolten välinen käyttöoikeussopimus on voimassa.

Käsittelijän velvollisuudet

Käsittelijä käsittelee henkilötietoja vain Rekisterinpitäjän puolesta ja Rekisterinpitäjän dokumentoitujen ohjeiden mukaisesti. Hyväksyessään tämän liitteen Rekisterinpitäjä ohjeistaa Käsittelijän käsittelemään henkilötietoja seuraavalla tavalla:

i) vain sovellettavien lakien mukaisesti,

ii) kaikkien palvelusopimuksesta johtuvien velvollisuuksien noudattamiseksi,

iii) Rekisterinpitäjän Käsittelijän palvelujen tavanomaiseen käyttöön liittyen erikseen määrittelemällä tavalla ja

iv) tässä liitteessä määritellyllä tavalla.

Käsittelijä ilmoittaa Rekisterinpitäjälle saadessaan tiedon sellaisista ohjeista tai muusta Rekisterinpitäjän käsittelytoimenpiteistä, jotka Käsittelijän mielestä rikkovat sovellettavaa tietosuojasääntelyä

Tämän liitteen mukaisesti käsiteltävät rekisteröityjen henkilöiden ryhmät ja käsiteltävien henkilötietojen tyypit on lueteltu kohdassa A.

Käsittelijä auttaa Rekisterinpitäjää asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä, ottaen mahdollisuuksien mukaan huomioon käsittelyn luonteen ja henkilötietojen käsittelijän saatavilla olevat tiedot, täyttämään Rekisterinpitäjän velvollisuuden vastata Rekisteröityjen GDPR:n jakson 3 mukaisiin pyyntöihin ja varmistaakseen yksityisyyden suojan GDPR:n 32-36 artiklojen edellyttämällä tavalla.

Jos Rekisterinpitäjä pyytää tietoja tai avustusta tietoturvaan liittyvistä toimenpiteistä, dokumentaatiosta tai muista Käsittelijän henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä tiedoista, ja pyyntöjen sisältö poikkeaa Käsittelijän sovellettavan tietosuojasääntelyn vaatimusten mukaan esittämistä vakiotiedoista tai avustuksesta ja tästä aiheutuu ylimääräistä työtä Käsittelijälle, Käsittelijä voi veloittaa Rekisterinpitäjää tällaisista ylimääräisistä palveluista.

Käsittelijä varmistaa, että henkilöt, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja, ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta tai heitä koskee asianmukainen lakisääteinen salassapitovelvollisuus.

Käsittelijä ilmoittaa ilman aiheetonta viivytystä tietoturvaloukkauksista Rekisterinpitäjälle, jotta Rekisterinpitäjä voi täyttää lakisääteisen tietoturvaloukkauksiin liittyvän ilmoitusvelvollisuutensa tietosuojaviranomaisille ja Rekisteröidyille.

Lisäksi Käsittelijä ilmoittaa Rekisterinpitäjälle seuraavista asioista siinä määrin kuin se on asianmukaista ja laillista;

i) Rekisteröidyn esittämät pyynnöt saada pääsy henkilötietoihin,

ii) viranomaisten, kuten esimerkiksi poliisin, esittämät pyynnöt saada pääsy henkilötietoihin

Käsittelijä ei vastaa suoraan Rekisteröityjen pyyntöihin, ellei Rekisterinpitäjä ole valtuuttanut Käsittelijää toimimaan tällä tavalla. Käsittelijä ei anna pääsyä tämän liitteen perusteella käsiteltäviin henkilötietoihin viranomaisille, kuten esimerkiksi poliisille, muutoin kuin lain nojalla, esimerkiksi tuomioistuimen päätöksellä tai muulla vastaavalla määräyksellä.

Käsittelijä ei hallinnoi eikä vastaa siitä, miten Rekisterinpitäjä käyttää Käsittelijän tarjoamaa API-rajapintaa tai vastaavaa kolmannen osapuolen ohjelmistojen integroimiseksi käsittelijän tarjoamaan palveluun. Rekisterinpitäjä on täysin vastuussa näistä integraatioista.

Rekisterinpitäjän velvollisuudet

Rekisterinpitäjä vahvistaa seuraavat kohdat hyväksyessään tämän liitteen:

Tietosuojaseloste